ArmillariaCaption: Armillaria limonea
Owner: Kaimai Bush