SarcodonCaption: Sarcodon thwaitesii.
Owner: Kaimai Bush