PhellodonCaption: Phellodon sinclairii
Owner: G.M. Taylor